برچسب : Monitoring
   
سیستم جامع مدیریت و نظارت بر اتاق سرور
سیستم جامع مدیریت و نظارت بر اتاق سرور
یکی از چالش هاي طراحی امنیت اتاق سرور، طراحی صحیح لایه فیزیکی امنیت و سیستم پایش المان هاي محیطی اتاق سرور و مراکز داده می باشد. طراحی منطقی باعث کاهش هزینه نگهداري و کاهش زمان از کار افتادن تجهیزات و سرورها به واسطه آسیب هاي عوامل محیطی و دسترسی هاي نا خواسته و غیر مجاز می گردد.


Page: 1 of 1