برچسب : مرتب سازی
   
شانه کابل
ابزار آرایش کابل: Cable Bundle Organizing Tool
ابزار آرایش کابل پندوئیت (شانه کابل) بطور موثری تا 24 رشته کابل دیتا را مرتب می کند تا اندازه دسته کابل بهینه گردد و ظاهر نصب زیباتر و بهتر گردد.


Page: 1 of 1